Ważne zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych. Rozporządzenie to zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobistymi. Bezpieczeństwo danych osobowych oraz informacji wrażliwych jest dla nas priorytetem. Zachowujemy zgodność z nowymi przepisami oraz najwyższą jakość naszych usług.

Informujemy, że administratorem danych przetwarzanych do celów umowy/marketingu,wykonania uslugi jest Studio kosmetyki Ciała Markiel z siedzibą w Chrzastawie Wielkiej ul.Ogrodowa 3. Powierzone dane nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego proces realizacji zamówienia/usługi. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wycofania zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można je w dowolnym momencie wycofać.

Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać/zgłosić sprzeciw, masz prawo zadania dostępu do twoich danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane ?

Okres przetwarzania pozyskanych danych powiązany jest z celami ich przetwarzania. Dane osobowe będą więc przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywania danych lub przez okres trwania współpracy handlowej, ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach realizowanej między nami współpracy handlowej, m.in. dane kontaktowe, dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, realizacji transakcji, wykonania usługi i wystawienia faktury, dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów handlowych. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Firma Studio Kosmetyki ciała Markiel będzie przetwarzać dane
– w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywania już zawartej umowy współpracy handlowej w zakresie działalności prowadzonej przez Studio Kosmetyki ciała Markiel
– celem realizacji umów sprzedaży
– celem przestrzegania przepisów prawa i wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych i rachunkowych
– celem dochodzenia wzajemnych roszczeń
– celem zapewnienia większego bezpieczeństwa usług,
– celem udoskonalania naszych usług i sprawienia, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom,
– celem przedstawienia Państwu produktów i usług dopasowanych do Państwa potrzeb.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. , podwykonawcom naszych usług, biurom rachunkowym, podmiotom ubezpieczającym, wywiadowni gospodarczej, KRD BIG S.A., kancelarii prawnej, firmom windykacyjnym, producentom oprogramowań, podmiotom świadczącym usługi IT, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym sądom, komornikom, organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Podstawą przetwarzania jest:

– dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO
lub
– umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.

Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy. Podanie danych jest dobrowolne.

Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawienia jak i usunięcia.

9 + 12 =